Vraag en antwoord


Welke soort brugklassen zijn er op het Isendoorn?
Het Isendoorn College kent zes soorten brugklassen: de mavo/havo-brugklas, de havo-/vwo-brugklas, de vwo-brugklas, de tweetalige mavo/havo-brugklas, de tweetalige havo/vwo-brugklas en de tweetalige vwo-brugklas.

Of leerlingen worden aangenomen, is afhankelijk van het advies van de directeur van de basisschool. Dit advies wordt gebaseerd op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, school vorderingstoetsen, algemeen functioneren van de leerling door de basisschooljaren heen en ervaringsgegevens over hoe het andere leerlingen in eerdere jaren gegaan is.

Wat zijn de toelatingscriteria?
Richtlijn voor toelating en plaatsing in een mavo/havo-klas en een Tmavo/Thavo-klas is een positief mavo- of havo-advies van de basisschool.

Voor plaatsing in een havo/vwo- en een Thavo/Tvwo-klas is de richtlijn een positief havo- of vwo-advies van de basisschool.

Plaatsing in een vwo- en een Tvwo-klas is mogelijk indien er sprake is van een positief gymnasium-advies of vwo-advies van de basisschool.

Het (liefst eenduidige) advies van de basisschool beschouwen wij als een uitspraak over het niveau waarop de leerling vermoedelijk een diploma zal gaan halen – voor zover dat voorspelbaar is aan het eind van de basisschoolperiode. Uiteraard zijn er in de loop van de jaren op het Isendoorn College nog volop mogelijkheden om deze verwachting bij te stellen, afhankelijk van de ontwikkelingen die we bij de leerling waarnemen. Dit is een belangrijk argument waarom we op het Isendoorn College kiezen voor een tweejarige brugperiode.

Naast het niveau advies heeft de basisschool ook de mogelijkheid om een advies uit te brengen met betrekking tot de dakpan waarin de leerling het best kan starten (mavo/havo of havo/vwo). Aan dit plaatsingsadvies zullen we waar mogelijk gehoor geven, maar soms zullen er ook redenen zijn waarom we daarvan afwijken. Wel zal de leerling altijd in een dakpan geplaatst worden die het halen van het verwachte eindniveau mogelijk maakt.

Wanneer ben je toegelaten tot het tweetalig onderwijs?
Van de leerlingen die het tweetalig onderwijs willen volgen in mavo, havo of vwo, verwachten we dat ze voldoen aan de voorwaarden wat betreft genoemde adviezen en dat ze gemotiveerd zijn en bereid zijn een extra inspanning te leveren. Het gaat dan onder andere om extra inspanningen met betrekking tot het vaardig gebruik van de Engelse taal (bij een groot deel van de vakken wordt immers Engels gesproken) maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot internationale oriëntatie.

Hoe verloopt de toelating?
De toelatingscommissie van het Isendoorn College bestudeert de beschikbare gegevens van alle leerlingen die worden aangemeld. Het advies van de basisschool is leidend voor de plaatsing van de leerling. Als het advies mavo, havo of vwo is, kan de leerling in principe worden toegelaten. De toelatingscommissie bepaalt in welke dakpanklas de leerling wordt geplaatst. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met het feit dat het geadviseerde niveau gehaald moet kunnen worden.

Om een goede start met alle leerlingen te maken zal soms nader contact gezocht worden met de basisschool om verheldering bij een aanmelding te vragen. Wij bestuderen alle gegevens en informatie die we tegenkomen om uw kind beter op weg te helpen, geven we door aan de nieuwe mentor van uw kind.

Het kan voorkomen dat een leerling bijzondere ondersteuning nodig heeft. Op het Isendoorn is ook wat dat betreft veel mogelijk maar er zijn ook grenzen aan wat we kunnen. Meer informatie leest u hierover op de pagina over leerlingondersteuning.

Hoe meld ik mijn kind aan?
Aanmeldingsformulieren zijn vanaf 1 maart op deze website te vinden. Ouders melden zelf hun kind aan via dit formulier. Alle formulieren moeten uiterlijk op 17 maart voorafgaand aan het nieuwe schooljaar binnen zijn. Aanmeldingen die ná 17 maart binnenkomen, worden alleen in behandeling genomen indien er naar het oordeel van de school plaats is. In dit geval worden aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst.

Na ontvangst van het formulier zal het Isendoorn College verdere informatie opvragen bij de basisschool.

Gedurende het schooljaar is er geen (tussentijdse) instroom mogelijk, behalve als het om verhuisgevallen gaat of als er sprake is van heel bijzondere omstandigheden. In dit laatste geval gaat het initiatief voor een intakegesprek (over een verzoek om verplaatsing) altijd uit van de school waar de leerling om wie het gaat, ingeschreven staat.