Schoolgids: Algemene Schoolinfo in alfabetische volgorde

De schoolgids van het Isendoorn College is een elektronisch document dat is terug te vinden op de website van de school. In de schoolgids is informatie te vinden over onderwerpen die hieronder in alfabetische volgorde staan genoemd. Door ze aan te klikken wordt de informatie over het onderwerp zichtbaar.

Bij deze elektronische schoolgids hoort ook het vademecum. Het vademecum bevat algemene schoolinformatie en de belangrijkste schoolregels. Dit is een papieren uitgave die aan het begin van elk schooljaar wordt uitgedeeld.

 1. Examenreglement
 2. Examenresultaten en doorstroomgegevens
 3. Hoogbegaafd
 4. Inrichting van het onderwijsprogramma
 5. Klachtenregeling
 6. Leerlingbegeleiding = leerlingvolgsysteem
 7. Leerlingondersteuning in het kader van passend onderwijs
 8. Lessentabel
 9. Missie
 10. Onderwijsdoelen
 11. Onderwijstijd
 12. Overgangsnormen
 13. Privacy policy
 14. Programma van Toetsing en Afsluiting
 15. Regels en protocollen
 16. Schoolkosten
 17. Sociale veiligheid
 18. Taalbeleid
 19. Uitstroomcijfers
 20. Vademecum
 21. Vakanties en vrije dagen
 22. Verzuimbeleid
 23. Visie


1. Examenreglement

Dit wordt ieder jaar aan het begin van het schooljaar vastgesteld. In het examenreglement staan de spelregels die gelden gedurende de schoolexamens en de eindexamens. In dit document en in de PTA’s kan ook gevonden worden welke oplossingen of maatregelen er gelden als er onregelmatigheden rondom examens ontstaan. Als een leerling en een docent een examenprobleem niet samen kunnen oplossen, is de examencommissie verantwoordelijk voor het bepalen van een oplossing. In alle gevallen waarin afgeweken wordt van de geldende regels wordt de inspectie van het onderwijs geraadpleegd en/of in kennis gesteld.


2. Examenresultaten en doorstroomgegevens

De gegevens rondom resultaten en doorstroom worden jaarlijks gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl. Een directe link naar de Isendoorn pagina vind u HIER


3. Extra leeruitdaging

Voor leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma biedt het Isendoorn Expens (onderbouw) en Step Outside (bovenbouw). Dit zijn uitdagingen voor leerlingen buiten het lesprogramma om maar onder schooltijd. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld werken aan een zelfgekozen project, een extra taal leren, een boek schrijven of (via Step Outside) op afstand een module van een Nederlandse of Engelstalige universiteit volgen. Met het Step Outside programma in de bovenbouw kijken leerlingen dus al verder dan het leven op de middelbare school. Dat kan ook in de vorm van masterclasses op een universiteit of hogeschool of door zich te verdiepen in een cursus Chinees of programmeren.
Deze verbredingsprojecten geven leerlingen de extra uitdaging die ze aankunnen.


4. Inrichting van het onderwijsprogramma

Het Isendoorn College biedt onderwijs aan op mavo-, havo- en vwo-niveau. Wij hebben gekozen voor een tweejarige brugperiode met de volgende niveaus: mavo/havo - havo/vwo en vwo. Dit is een van de manieren waarop wij vorm geven aan ons uitgangspunt dat we in de onderbouw een brede vorming nastreven om daarna voor de bovenbouw een gefundeerde keuze te maken in welke richting (profielvakken) de leerling de verdieping zal aan gaan.
Voor elk niveau kan een leerling kiezen voor een volledig Nederlandstalige opleiding of een tweetalige opleiding. Lees meer in de informatiegidsen:
Algemeen: https://issuu.com/isendoorncollege/docs/ic_infogids1920
TTO-mavo: https://issuu.com/isendoorncollege/docs/ic_ttomavo1920
TTO-havo/vwo: https://issuu.com/isendoorncollege/docs/ic_ttogids1920

 

5. Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website (klik hier). Het wordt op prijs gesteld dat, indien iemand wil klagen, dit eerst kenbaar wordt gemaakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of de klacht gegrond is. De LKC brengt tenslotte advies uit aan het bevoegd gezag en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het bevoegd gezag neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.


6. Leerlingvolgsysteem

Aan de hand van het programma SOMtoday volgen we de voortgang van de leerlingen op cognitief en sociaal gebied. Via dit leerlingvolgsysteem krijgen de mentor, maar ook de docenten en de schoolleiding zicht op de studievoortgang van een leerling. Het gaat dan om cijfers, absentie, zorgafspraken en het gebruik van eventuele hulpmiddelen. Tot dit systeem hebben ook de leerlingen en de ouders toegang, zodat zij de studievoortgang zelf kunnen volgen.


7. Leerlingondersteuning in het kader van passend onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen.
Het Isendoorn College zal op alle mogelijke manieren hier een bijdrage aan leveren of zoeken naar hulp buiten de school. Alle specifieke informatie is te vinden op de website (klik hier). Voor advies over hulpmiddelen en/of ondersteuning die nodig is op school kan de zorgcoördinator benaderd worden.

 

8. Lessentabel

Lessentabel onderbouw

Vak

1m/h

1tm/h

1h/v

1vwo

1th/v

1tvwo

2m/h

2tm/h

2h/v

2vwo

2th/v

2tvwo

3m

3tm

3h

3th

3v

3tvwo

Nederlands

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

Latijn

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

2

Frans

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2*

2*

3

3

3

2

Duits

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

4

2

4

Engels conversatie

 

0,5

 

 

1

1

 

0,5

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2*

2*

2

2

2

2

Wiskunde

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

4

3

4

natuur/scheikunde1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

4

4

4

4

Natuur/scheikunde2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

2*

 

 

 

 

Biologie

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Economie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

2

1,5

2

1,5

Natuur/techniek

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

Informatica

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek

1

1

1

1

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

1

1

1

1

Arts

 

2

 

 

3

3

 

2

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

Drama

 

0,5

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Kunstvakken1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Beeldende vorming/kv2

2

 

2

2

 

 

2

 

2

2

 

 

2*

2*

2

1

2

1

maaatschappelijleer1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

godsdienst/filosofie

2

2

2

2

2

2

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

2*

 

 

 

 

Talentles

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

 

 

1

0

1

0,5

Mentorles

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

32

33

32

32

34

34

33

34

32

32

34

34

33

34

33

34

33

34

Engelstalig

                  

 

Lessentabel bovenbouw

 

4m

4h

4th

4v

4tvwo

5h

5th

5v

5tvwo

6v

6tvwo

Nederlands(tl)

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Frans(tl)

3

3

3

2

2

4

4

3

3

3

3

Duits(tl)

4

3

3

2

2

4

4

3

3

3

3

Engels(tl)

4

3

 

3

 

3

1

3

1

2

1

IB

 

 

4

 

3

 

4

 

4

 

4

Geschiedenis

4

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

Aardrijkskunde

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

Wiskunde A

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Wiskunde B

 

3,5

3,5

4

4

3

3

4

4

3

3

Wiskunde C

 

 

 

3

3

 

 

3

3

3

3

Wiskunde D

 

3

3

2

2

3

3

2

2

4

4

Wiskunde

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Perspectives

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

Natuur, leven & technologie

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Natuur/scheikunde1

5

3

3

2

2

4

4

3

3

3

3

Natuur/scheikunde2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheikunde

 

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

Biologie

3,5

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

Economie

5

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

Management & organisatie

 

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

Ondernemen

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst algemeen

 

1

1

1

1

1,5

1,5

1

1

1

1

Kunst/drama

 

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

Beeldende vakken2/tekenen

3

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

Beeldende vakken2/

handvaardigheid

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culturele en kunstzinnige vorming

 

1,5

1,5

3

3

 

 

 

 

 

 

Maatschappijleer

 

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

Maatschappijwetenschappen

 

 

 

2

2

 

 

2

2

4

4

Maatschappijleer2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godsdienst/filosofie

 

1,5

1,5

1

1

 

 

1

1

 

 

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

LO2/BSM

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

Mentorles

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PWS/extra/examentraining

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Engelstalig

 

 

 

 

 

      

 

9. Missie (Missie en Visie horen bij elkaar. Lees daarom ook de visie van de school)

Wij bieden leerlingen uit de regio Zutphen een degelijke en uitdagende opleiding, waarmee zij binnen de daarvoor gestelde termijn de school met een diploma kunnen verlaten als zelfstandig denkende en handelende personen met een internationale oriëntatie. Wij bereiden onze leerlingen optimaal voor op de uitdagingen van de veranderende samenleving. Ze ontwikkelen zich tot verantwoordelijke wereldburgers met een open blik naar de toekomst. We leren hen verbindingen te zoeken en te leggen in een samenleving in beweging. Vanuit deze basis kunnen zij zelfverzekerd, met oog voor de ander en voor de omgeving, succesvol de wereld in.

10. Onderwijsdoelen

Het Isendoorn als wereldschool
We brengen de school in de wereld en de wereld in de school. Dat doen we op drie manieren, onze drie I’s: Inspireren, Innoveren, Internationaliseren.

Inspireren - een lerende omgeving
De docent is een belangrijke inspirator voor de leerlingen. Daarnaast maken wij het mogelijk dat zij inspiratie vinden:
bij elkaar en bij anderen
bij onderwijs dat ontstaat vanuit hun eigen interesse en nieuwsgierigheid
door een ruime hoeveelheid aan keuzemogelijkheden in ons programma
Zo ontwikkelen de leerlingen een ondernemende houding, die hen in staat stelt nieuwe initiatieven te bedenken en tot creatieve oplossingen te komen, zelfstandig én in samenwerking met anderen.

Innoveren - nieuwsgierigheid naar verbeteringen
We tonen het lef om ons onderwijs aan te passen, als antwoord op de vraag: Op welke wijze leren onze leerlingen het best?
We werken aan innovatie op de volgende terreinen:
Onderwijs betekenisvoller maken: De leerling begrijpt de samenhang tussen de aangeboden leerstof en de wereld om hem heen.
Leerlingen benutten de mogelijkheden van de digitale wereld door het inzetten van ICT (iPad) als hulpmiddel bij het leren.
Onderwijs meer personaliseren: meer aansluiten bij de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
Onderwijs waarin leerlingen niet alleen denken, maar ook voelen en doen.
Een groeiend deel van het curriculum omzetten in challenges waarmee levensechte uitdagingen van de buitenwereld (regionale instanties en bedrijven) verbonden worden aan de school.

Internationaliseren - de school als onderdeel van een netwerk
We ondernemen tal van activiteiten waarmee we onze leerlingen leren verbindingen te zoeken en te leggen in een veranderende (netwerk)samenleving. Deze activiteiten vinden plaats in de school, in de regio, nationaal en internationaal. Doelen hiervan zijn:
De leerlingen in contact brengen met andere culturen, binnen en buiten Nederland
De leerlingen vaardigheden laten ontwikkelen die ze weerbaar maken in een snel veranderende wereld

11. Onderwijstijd

Bij de berekening van onderwijstijd gaan we uit van gemiddeld 1000 schooluren per leerjaar per leerling. Daarin zijn begrepen de lessen, toetsen, excursies, projecten en andere schoolactiviteiten. Alleen in de examenjaren gaan we uit van 700 schooluren per leerjaar.


12. Overgangsnormen

Aan het begin van ieder schooljaar worden de overgangsnormen vastgesteld en gepubliceerd in de boekjes ‘Zo doen we dat’. Hierin worden voor onderbouw en bovenbouw de overgangsnormen vermeld en toegelicht. Deze vastgestelde overgangsnormen kunnen ouders gedurende het schooljaar altijd terugvinden bij het betreffende leerjaar op het ouderportaal.

13. Privacy

Het Isendoorn College hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In de privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij op een correcte en zuivere manier omgaan met alle aan de school toevertrouwde persoonsgegevens met gepast respect voor de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen en conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
De privacy policy kunt u op de website vinden via deze link


14. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Jaarlijks wordt voor 1 oktober per vak vastgelegd wat het examenprogramma zal zijn. Dit betreft zowel het schoolexamen als het centraal schriftelijk eindexamen. Het PTA is te vinden in het leerlingenportaal en het ouderportaal van de Isendoorn website en wordt jaarlijks voor 1 oktober ingeleverd bij de inspectie van het onderwijs.

Indien er gedurende het schooljaar aanpassingen nodig zijn door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekte van een docent), wordt dit gepubliceerd in een erratum bij het PTA.


15. Regels en protocollen

Op het Isendoorn maken we werk van (sociale) veiligheid. Dat doen we vooral door te benoemen wat we gewenst gedrag vinden en vooral niet met geboden, verboden of (een overdaad aan) regels. Als dat nodig is spreken we elkaar aan op gedrag. De norm is dan: het normale fatsoen.
Uiteraard zijn de meest noodzakelijke regels wel opgeschreven. De belangrijkste geschreven regels staan in het vademecum en er staat ook veel informatie onder het kopje protocollen op de website.

16. Schoolkosten

16.1 Schoolboeken

De schoolboeken worden gratis verstrekt. Van het ministerie ontvangt de school een bedrag per leerling waar het grootste deel van de benodigde boeken wordt bekostigd. Op de website van boekenleverancier Van Dijk Educatie kunt u alle boeken bestellen.
Omdat de school de boeken huurt en uitleent aan de leerlingen, verzoeken wij u erop toe te zien dat uw zoon/dochter zorgvuldig met de boeken omgaat. De schoolboeken worden thuis bezorgd, de portokosten worden door de school betaald. Wij verzoeken u erop toe te zien dat (school)boeken en ander schoolmateriaal worden vervoerd in een deugdelijke (water)dichte tas.

16.2 Kopiëren/printen

Voor het printen en kopiëren ontvangt u in leerjaar 1 een factuur. Leerlingen kunnen daarmee voor een bepaalde hoeveelheid kopiëren en printen via hun Isendooorn Key. Is het betaalde saldo op, dan kunnen zij bij de mediatheek een nieuw printtegoed kopen. Bij het verlaten van de school kunnen ze het saldo laten uitbetalen.

16.3 Betaling schoolkosten

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders één of meerdere e-mails met een link naar onze nieuwe software, welke gekoppeld is aan het ouderportaal. Hier ziet u de facturen die betrekking hebben op de opleiding van uw kind(eren). Facturen kunt u via iDEAL voldoen. Ook is er een mogelijkheid om in termijnen te betalen als het om grotere bedragen gaat.
Er zijn verschillende schoolkosten; vrijwillige en verplichte kosten. De school handelt in de geest van de gedragscode schoolkosten. Dit houdt in dat de school zich actief inzet voor beperking van schoolkosten voor ouders.


16.4 Vrijwillige schoolbijdrage 2018-2019

Het vrijwillige schoolfondsbedrag van € 88,- is onder andere bestemd voor de leerjaar specifieke activiteiten zoals projecten, Isendoorn Key, vieringen, sportdagen, feesten zoals Sinterklaas, Valentijnsfeest, galafeest, etc. Ook de kosten voor het kopiëren van toetsen en dergelijke maar ook klassenavonden, excursies, museumbezoek, gastschrijvers, ouderavonden, diploma-uitreikingen, verzekeringen, etc. worden uit dit fonds bekostigd. In de wet is bepaald dat de toelating van leerlingen niet afhankelijk mag worden gesteld van bovengenoemde bijdrage. De bijdrage is dus niet wettelijk verplicht. Het Isendoorn College gaat er evenwel van uit, dat voor elke leerling de bijdrage voor het schoolfonds wordt betaald. Jaarlijks wordt aan de MR verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden. Kunt u niet het hele bedrag missen, dan is er ook een mogelijkheid om een deel van de bijdrage te betalen.

16.5 iPad

Voor het volgen van hun lessen en het verwerken van lesstof vragen we de leerlingen een iPad mee te nemen naar de les. We gaan er van uit dat veel leerlingen nog geen eigen iPad hebben als ze op school komen. Daarom onderhandelt de school jaarlijks met diverse leveranciers om een zo aantrekkelijk mogelijke prijs te realiseren voor de aanschaf van een nieuwe iPad. Als de leerling al een iPad heeft, mag die ook gebruikt worden. Oudere modellen (vanaf de iPad Air 1) voldoen op dit moment nog, maar wel is het de verwachting dat Apple in de toekomst met nieuwe IOS-versies komt die niet meer zullen functioneren op de oudste modellen.

Het Isendoorn College heeft een aantal mogelijkheden geregeld die u kunnen helpen met betrekking tot de iPad:
een gemakkelijke manier om een iPad te bestellen tegen een scherpe prijs
voor nieuwe leerlingen is er een mogelijkheid voor gespreide betaling
de leerling krijgt gratis een beschermhoes die schades helpt voorkomen
een reparatiekanaal via de Isendoorn iHelp
een mogelijkheid om u te verzekeren tegen grote kosten bij schade
Alle informatie staat op de website (klik hier).

Ook voor de aanschaf van een iPad is in de wet bepaald dat de toelating van leerlingen tot de school niet afhankelijk mag worden gesteld van de mogelijkheid om een iPad te kunnen betalen. Daarmee is de aanschaf niet wettelijk verplicht. Het Isendoorn College gaat er evenwel van uit dat elke leerling een iPad nodig heeft voor het volgen van onderwijs. Voor ouders die niet het hele bedrag van de aanschaf kunnen betalen, is er een mogelijkheid om slechts een deel te betalen of eventueel op een andere manier toch een iPad voor de leerling te regelen. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de school.

16.6 Verplichte schoolkosten 2018-2019

Deze kosten betreffen speciale keuzes voor een opleiding of vak. Bij de keuze is men op de hoogte gebracht dat hier jaarlijks extra kosten aan zijn verbonden.
Voor ouders van onze tto-leerlingen geldt een hogere ouderbijdrage die niet vrijwillig is. Tweetalig onderwijs heeft namelijk hogere kosten vanwege de vele extra en internationale activiteiten, zoals bijvoorbeeld Engelstalig toneel, gastsprekers, uitwisselingen, reis naar Engeland, Model United Nations, Junior Speaking Contest, etc. In de bovenbouw wordt een groot deel van de bijdrage besteed aan de kosten voor het extra Engelstalig IB examen.
Voor deze hogere kosten krijgt de school geen reguliere middelen. Daarom vragen we een financiële bijdrage van de ouders. Voor de havo/vwo-stroom is de tto-bijdrage €450 per schooljaar, voor de mavo-stroom €370 per schooljaar.
Voor de work experience HV (WE) krijgen de ouders van leerlingen die de tto-bijdragen hebben betaald een tegemoetkoming van maximaal € 150,- in de kosten.
Voor ouders voor wie deze financiële verplichting een groot struikelblok vormt, is er de mogelijkheid een passende regeling te treffen. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de directie van de school. Op het Isendoorn vinden we het belangrijk dat het tweetalig onderwijs voor alle leerlingen die dat willen, toegankelijk is.

16.7 Kosten werkweken en activiteiten

De kosten voor de werkweken voor 4 havo en 5 vwo, ook voor de tweetalige leerlingen, worden apart aan de ouders in rekening gebracht. Deze kosten bedragen tussen de € 385,- en € 445,- en zijn afhankelijk van de gekozen bestemming. Leerlingen kunnen kiezen uit o.a. Barcelona, Parijs, Rome, Krakau, Berlijn en de Alpen. Deze reizen zullen van 8 t/m 12 april 2019 plaatsvinden.

De kosten voor de buitenlandse reis van 3 mavo (Ardennen, van 3 t/m 7 september) zijn € 250. Daarbij moeten de leerlingen er rekening mee houden dat zij ook een geldig paspoort of identiteitskaart nodig hebben. Voor het (keuze)vak NLT in 5 havo en 5 vwo wordt een bijdrage van € 125,- gevraagd voor een module-onderzoek op Texel. Daarnaast kan in de bovenbouw, afhankelijk van het gekozen profiel, een extra bijdrage worden gevraagd voor vakgerichte activiteiten (excursies, theaterbezoek, etc.) en extra vakken zoals Ondernemen, LO2 en BSM. Kosten voor uitwisselingsprogramma’s in leerjaar 3 havo en vwo regulier bedragen € 200,-.

16.8 Kluisjes

Alle leerlingen zijn verplicht een kluisje te huren voor € 9,- per schooljaar. In de kluisjes mogen legale spullen worden bewaard die te maken hebben met het naar school gaan. De directie behoudt zich het recht voor om een kluis te openen als daarvoor een duidelijke aanleiding is.

16.9 Tussentijdse komst of vertrek

Bij tussentijdse aanmelding van een leerling zijn de volgende bedragen verschuldigd:
SCHOOLFONDS:
vóór 1 november € 88,-
na 1 november € 66,-
na 1 februari € 44,-
Bij tussentijds vertrek vóór 1 januari wordt een bedrag van € 44,- gerestitueerd.

16.10 Laag inkomen én schoolgaande kinderen

Stichting Leergeld Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die door gebrek aan geld niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten en ondersteunt daarom ouders die hier niet voldoende middelen voor hebben (Denk bijv. aan de aanschaf van schoolspullen). Het doel is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken kunnen een aanvraag doen via info@leergeldzutphen.nl.


17. Sociale veiligheid

Op het Isendoorn maken we werk van sociale veiligheid en een professionele werkhouding. Dat doen we door zowel voor leerlingen als voor personeel zo veel mogelijk te benoemen wat we gewenst gedrag vinden. Hierbij gebruiken we zo weinig mogelijk geboden en verboden en voorkomen we een overdaad aan regels. Onze norm is: het normale fatsoen. Hierop spreken we elkaar aan.
We gebruiken twee (klassikale) onderwijsprogramma’s die het gewenste gedrag van leerlingen centraal stellen: KlasseDeal (leerlingen maken gezamenlijke afspraken over de onderlinge omgang) en Slim met Media (bewustwording van de kansen en risico’s van de omgang met social media). Daarnaast zijn docenten getraind in Groepsdynamisch werken, te hanteren wanneer in een groep een ongewenste werksituatie ontstaat. Voor individuele leerlingen coördineert het zorgteam relevante ondersteuning wanneer dat nodig is.
Meer informatie over sociale veiligheid kunt u vinden op de website via deze link.

 

18. Taalbeleid

Het tegemoet komen aan taalachterstanden van leerlingen is geïntegreerd in de lessen. In leerjaar 1 vindt een screening plaats op eventuele taalachterstanden, waarna in leerjaar 3 een ICE-test wordt afgenomen. Waar de achterstanden de voortgang belemmeren, ondersteunt de docent van het betreffende vak de leerling met extra ondersteuning.

 

19. Uitstroomcijfers

Op de site scholen op de kaart kunt u de doorstroom- en uitstroomcijfers van alle leerjaren bekijken

(https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1331/1088/Isendoorn-College/Doorstroom-binnen-de-school).

In de schoolgids wordt elk jaar aangegeven welk percentage leerlingen de school zonder diploma verlaat. De leerlingen van niet-examenklassen stromen uit naar andere scholen om daar hun opleiding voort te zetten. Een aantal leerlingen die hun diploma niet halen kiezen ervoor om dat te doen in het VAVO (voortgezet algemeen volwassen onderwijs)  In het schooljaar 2018-2019 was dat op het Isendoorn College

leerjaar

Uitstroom met reden

3

1 leerling onbekend door verhuizing naar buitenland

5 havo

10 leerlingen naar VAVO onderwijs (7%)

6 vwo

5 leerlingen naar VAVO onderwijs (4%)

 

20. Vademecum

Het vademecum is een handig en onmisbaar naslagwerk dat alle relevante basisinformatie over de school bevat. Dit (papieren) boekje wordt aan het begin van het schooljaar aan leerlingen uitgedeeld. Het Vademecum is in digitale vorm op het ouderportaal gepubliceerd.


21. Vakanties en vrije dagen

Vrije dag na schoolfeest: 19 oktober 2018
Astervakantie: 22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019
Vrije dag: 14 januari 2019
Krokusvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede vrijdag en Pasen: 19 april en 22 april 2019
Meivakantie: 23 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart en vrijdag 30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2019
Op maandag 27 augustus 2018 zijn alle leerlingen de hele dag vrij en op maandag 7 januari 2019 zijn alle leerlingen het eerste uur vrij.

 

22. Verzuimbeleid
Voor leerlingen die te laat komen of lessen verzuimen is een regeling gemaakt. Deze is te vinden via de volgende link:

Verzuimprotocol Isendoorn (sept 2018).pdf

 

23. Visie (Visie en Missie horen bij elkaar. Lees daarom ook de Missie van de school)

Het Isendoorn College wil aan leerlingen uit de regio Zutphen een goede en uitdagende opleiding bieden, zodat de leerlingen binnen de daarvoor gestelde termijn de school met een diploma verlaten als evenwichtige personen met een internationale oriëntatie.
De kernwaarden van het Isendoorn College draaien om de begrippen: de leerling centraal, evenwicht in ontwikkeling, respect, internationale oriëntatie, katholiek, verantwoordelijkheid, leren van elkaar, onderling vertrouwen, openheid en cultuurbesef.

In de onderwijsvisie van onze school wordt aandacht besteed aan drie pijlers: didactiek, pedagogiek en ethiek.
Didactiek (weten)
De school is op de eerste plaats een instituut waar je kennis vergaart en leert hoe je kennis effectief binnen handbereik kunt brengen. Daarbij stelt de school duidelijke eisen, niet alleen aan leerlingen, maar ook aan zichzelf.
Pedagogiek (warmte)
De school wil dat leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. De school hecht waarde aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, persoonlijkheid en een plezierige sociale omgeving voor de leerlingen. Goede kwaliteiten van de leerling neemt zij als uitgangspunt bij het schaven aan minder sterke kanten.
Ethiek (waarden)
Waar mensen samenkomen, zijn regels onmisbaar. Deze regels ziet de school als een instrument om een cultuur te ontwikkelen en te behouden die is gebaseerd op belangrijk geachte levensopvattingen (zie bovengenoemde kernwaarden). Zij wil daarmee een verantwoorde basis onder het eigen functioneren èn onder het verdere leven van leerlingen.
Meer informatie kunt u terug vinden in ons schoolplan, dat op het ouderportaal staat.