Begrippenlijst

 

 Ambulant begeleider (onderwijsgeneralist)
Vanuit het speciaal onderwijs aan het OZS toegevoegde deskundige. Kan helpen bij het verkrijgen van (aanvullende) diagnostiek en het formuleren van (groeps)handelingsplannen. Ondersteunt afdelingsteams, intern begeleiders en mentoren bij het begrijpen van sociaal-emotionele problematiek en helpt hen daar effectief naar te handelen.


Ambulant hulpverlener (gezinsgeneralist)
Vanuit het Samenwerkingsverband aan het OZS toegevoegde deskundige. Contactpersoon tussen OZS en gezin. Helpt problematiek te doorzien en handelingsafspraken te maken die zowel op school als thuis worden nageleefd.


Arrangement
Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning van de school kunnen extra afspraken gemaakt worden. Hier zijn vaak ook extra middelen bij nodig. Samen noemen we dit een arrangement. Een arrangement wordt bekostigd door het samenwerkingsverband. Een leerling kan alleen een arrangement krijgen als hij een toelaatbaarheidsverklaring heeft van de toewijzingscommissie van  het Samenwerkingsverband.

Soms wordt ook school-intern van een arrangement gesproken. Dit kan wat verwarrend zijn. In dat geval wordt bedoeld dat er tussen de leerling, de ouders en de school afspraken gemaakt zijn over de manier waarop de leerling hulp krijgt vanuit de basisondersteuning. In een dergelijk geval is er geen sprake van extra financiering.


Basisondersteuning
Alle leerlingen van het Isendoorn College krijgen begeleiding. De basis is een uitgebreid mentorprogramma in alle leerjaren. Daarnaast is er voor alle leerlingen een uitgebreid decanaat dat helpt bij het maken van keuzes voor vakkenpakketten (sector of profiel) en vervolgopleiding.

Aanvullend hierop biedt  het Isendoorn College een aantal soorten ondersteuning die niet voor alle leerlingen maar wel voor groepen leerlingen beschikbaar zijn (zie lijst basisondersteuning op het Isendoorn College).


Begeleidingsschool
Dit is een term die aangeeft op welk niveau de basisondersteuning van de school ligt. Er zijn vier niveaus beschreven:
I. netwerkschool – plaatst vrijwel alle extra begeleiding buiten de school in een netwerk

II. begeleidingsschool – biedt zelf basisondersteuning met een specifiek te beschrijven extra deel

III. dialoogschool – biedt uitgebreide extra ondersteuning (denk aan LWOO, speciaal onderwijs)

IV. integratieschool – biedt alle denkbare extra ondersteuning, meestal voor specifieke handicaps of belemmeringen. Vaak zijn (groepen) leerlingen hier intern.

In het Samenwerkingsverband Regio Zutphen is afgesproken dat alle  VO-scholen voor regulier onderwijs als begeleidingsschool functioneren.


Intern begeleider
De intern begeleider is een docent van de school met speciale taken in de begeleiding van leerlingen met een meer dan gemiddelde ondersteuningsbehoefte. De intern begeleider geeft invulling aan afspraken die gemaakt zijn onder leiding van de ambulant begeleider en/of het OZS.


Onderwijs Zorg Centrum (OZC)
Een gezamenlijke voorziening van de scholen uit het Samenwerkingsverband. Het OZS in de school kan bij het OZC extra expertise inroepen. Ook kunnen er op het OZC diagnoses gesteld worden bij leerlingen die binnen de school niet goed blijken te functioneren. Leerlingen die vastlopen in de school kunnen er ook tijdelijk worden opgevangen in afwachting van terugplaatsing in hun eigen klas of plaatsing op een andere school. Zie: www.ozc-zutphen.nl.


Onderwijs Zorg Steunpunt (OZS)
Plek binnen de school waar de extra ondersteuning wordt gecoördineerd en vormgegeven door de zorgcoördinator, ambulant hulpverlener, ambulant begeleider en andere deskundigen die afhankelijk van het probleem worden geraadpleegd. Leerlingen worden hier ter bespreking ingebracht door de afdelingsleider.


PO/PO-school
Primair onderwijs of school voor primair onderwijs (basisschool).


Samenwerkingsverband
SWV regio Zutphen is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Binnen dit Samenwerkingsverband werken acht scholen voor voortgezet onderwijs en zes organisaties voor voortgezet speciaal onderwijs samen om voor elke jongere een passende onderwijsplek te bieden;  waar nodig bieden zij passende ondersteuning aan de leerlingen en leerkrachten. SWV regio Zutphen strekt zich uit over vijf gemeenten: Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond en Kranenburg), Brummen, Rheden (de kernen: Dieren, de Steeg, Ellecom, Leuvenheim), Rozendaal en Zutphen. Zie: www.swvregiozutphen.nl.


Toelatingscommissie
De toelatingscommissie van het Isendoorn College bestaat uit de vier afdelingsleiders van de onderbouw, de zorgcoördinator en een conrector. Deze commissie neemt besluiten over de toelating en plaatsing van nieuwe leerlingen in klas 1.


Toewijzingscommissie
Dit is een commissie van het Samenwerkingsverband die aanvragen voor een arrangement bespreekt. Deze commissie laat zich deskundig adviseren over de ondersteuningsvraag van een leerling en besluit vervolgens wel of geen toelaatbaarheidsverklaring af te geven. Elke toelaatbaarheidsverklaring geeft tenminste aan voor hoe lang deze geldig is en met welke financiële ondersteuning dit gepaard gaat. Zonder toelaatbaarheidsverklaring kan een kind geen toegang krijgen tot LWOO, speciaal onderwijs of praktijkonderwijs, maar kan er ook geen beroep worden gedaan op meer dan de basisondersteuning van een reguliere school.


Toelaatbaarheidsverklaring
Zie toewijzingscommissie.


VO/VO-school
(School voor) voortgezet onderwijs.


Zorgcoördinator
De functionaris binnen de school die het totale ondersteuningsaanbod verzorgt en bewaakt.