Toelating en plaatsing van nieuwe leerlingen met ondersteuningsbehoefte

 

Voor alle leerling gelden de normale toelatingseisen (advies van de basisschool en noodzakelijk studieniveau). Voor leerlingen die behoefte hebben aan het extra ondersteuningsaanbod bestaan verschillende varianten:

In het eerste geval besluit de toelatingscommissie* van het Isendoorn College hiertoe. Het betreft dan hulp vanuit de basisondersteuning die het Isendoorn College in huis heeft. Het is wel belangrijk om dit vroegtijdig (ruim vóór de aanmeldingsdatum) op school te bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Een gesprek met de intern begeleider en/of onderwijsgeneralist (ambulant begeleider van de basisschool en de zorgcoördinator of een afdelingsleider van het Isendoorn College kan vaak al verhelderend zijn.

Als niet zeker is of het Isendoorn College zelf de juiste ondersteuning kan bieden én in alle gevallen waarbij zeker is dat deskundige hulp van buiten de school nodig is, wordt het Samenwerkingsverband ingeschakeld. De leerling wordt dan ingebracht in de toewijzingscommissie* van het Samenwerkingsverband. Dit gebeurt via de basisschool.

Met basisscholen is afgesproken dat met leerlingen voor wie duidelijk is dat extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig zal zijn al vanaf medio groep 7 een goede en zorgvuldige ondersteuningsroute kan starten naar het voortgezet onderwijs. Als dit aan de orde is zal de basisschool contact opnemen met het Samenwerkingsverband VO.

 

De leerling bij wie de ondersteuningsbehoefte pas later duidelijk wordt


Voor een leerling die al op het Isendoorn College geplaatst is en die steeds meer hulp nodig blijkt te hebben, geldt een zelfde systematiek als bij toelating en plaatsing van nieuwe leerlingen.

Het kan in deze gevallen veel tijd kosten om tot een juiste beslissing voor de leerling te komen. Dit gaat ten koste van een doorlopend onderwijsproces. Het is voor de leerling en een ieder in zijn omgeving veel prettiger als de behoefte aan ondersteuning in een vroeg stadium duidelijk is.

Voor een leerling die helemaal vastloopt voordat een oplossing is gevonden, is er mogelijkheid tot plaatsing in het Onderwijs Zorg Centrum (OZC)*.