Wervings- en selectieprocedure

Het belangrijkste doel voor het starten van een wervings- en selectieprocedure is het invullen van een vacature die is ontstaan binnen de school. Dat dit zorgvuldig en correct gebeurt, is een vanzelfsprekendheid. Daarnaast is een wervings- en selectieprocedure ook een belangrijk PR en marketinginstrument. De school begeeft zich als werkgever op de arbeidsmarkt en kan zich op deze manier positief profileren.
Binnen het Isendoorn College is voor alle vacatures de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging van Personeelsbeleid (NVP- code) van toepassing. De code is opgesteld in overleg met de Stichting van de Arbeid (STAR) en bevat basisregels die organisaties in acht behoren te nemen vanaf het ontstaan van de vacature tot de aanstelling. De code is gebaseerd op een procedure waarin extern geworven wordt via een personeelsadvertentie, familie en kennissen, het CWI, uitzendbureau of uitsluitend intern. Voor zogenaamde open sollicitaties geldt de code “voor zover van toepassing”.
Leden van de benoemingscommissies zijn tot geheimhouding verplicht. Mededelingen over de voortgang van de procedure kunnen slechts door de voorzitter van de benoemingscommissie worden verstrekt.


Sollicitatie-/benoemingsprocedure (con)rectoren en MT-leden

1. Het bestuur benoemt, na goedkeuring van de profielschets, een voorzitter van de selectie- en van benoemingscommissie, resp. SEC en BAC. De voorzitter is belast met het bijeenroepen van beide commissies;
2. De BAC stelt een advertentietekst op en beslist in welke media de advertentie geplaatst wordt;
3. Er wordt een SEC (van drie leden) ingesteld bestaande uit:
    - een lid namens het bestuur
    - een lid namens de directie
    - een lid namens de MR
4. Daarnaast wordt een BAC (van acht leden) ingesteld bestaande uit:
    - de leden van de selectiecommissie
    - 1 lid namens het bestuur
    - 2 leden namens de directie
    - 2 leden namens de MR
 5. De personeelsfunctionaris kondigt de advertentie een week voor plaatsing in de media via de Weekinfo aan;
  6. De personeelsfunctionaris plaatst elke vacature op de website o p de website van de schoo l (www.isendoorn.nl)     met een doorplaatsing op de websites van cwi: www.werk .nl  en www.worddocent.nu.    
7. Na binnenkomst van de brieven wordt aan de sollicitanten een bericht van ontvangst gestuurd;  
8. De leden van de BAC ontvangen de wervings- en selectieprocedure en de NVP-sollicitatiecode van de personeelsfunctionaris;
9. De leden van de SEC ontvangen een kopie van alle sollicitatiebrieven. Vervolgens kiest de commissie een aantal b rieven uit. Iedere sollicitant ontvangt of een bericht van afwijzing of een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.
10. De SEC bepaalt op basis van de gestelde criteria welke kandidaten voor een gesprek worden opgeroepen (briefselectie).
11. De opgeroepen sollicitanten voeren een gesprek met de leden van de SEC. Aansluitend ontvangen zij van de voorzitter van de SEC een bericht van afwijzing of bericht over het verdere verloop van de procedure. De personeelsfunctionaris bevestigt dit middels een brief.
12. De SEC bepaalt met welke kandidaten een vervolggesprek met de BAC plaatsvindt, de leden van de BAC ontvangen de kopie-brieven van deze kandidaten.
13. De opgeroepen sollicitanten voeren een gesprek met de leden van de BAC. Aansluitend ontvangen zij van de voorzitter van de BAC een bericht van afwijzing of bericht over het verdere verloop van de procedure. De personeelsfunctionaris bevestigt dit middels een brief.
14. De voorzitter van de BAC wint na in kennis stelling van de kandidaat inlichtingen in over de sollicitant;
15. Alle opgeroepen kandidaten ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van aantal kilometers x € 0,19, de personeelsadministratie verzorgt de uitbetaling a.d.h.v. reiskostendeclaratieformulieren;
16. Na afloop van de procedure stelt de BAC een voordracht op en legt deze voor aan het bestuur.
17. Het bestuur besluit over de benoemingsvoordracht en benoemt de nieuwe (con)rector/het nieuwe MT-lid;
18. De rector heeft een arbeidsvoorwaardengesprek met de voorgedragen kandidaat;
19. De rector  brengt de personeelsadministratie op de hoogte van de aanstelling van de nieuwe medewerker;
20. De benoemde kandidaat ontvangt een aanstellingsbrief, waarin baanomvang, functie en inschaling, datum aanstelling en eventueel andere afspraken, ter tekening;
21. De personeelsadministratie maakt in de Weekinfo melding van de nieuwe benoeming.


Werving en selectie OP – leraren  /  OOP - (technisch) onderwijsassistenten
1.  Vóór de eventuele plaatsing van een advertentie bespreekt de conrector met de leider(s) van de betreffende sectie(s) de omvang en de aard van de vacature en de door de directie opgestelde concept advertentietekst.
2. De directie beslist in welke media de vacature geplaatst wordt, de personeelsfunctionaris verzorgt de plaatsing in de media;
  3. De directie beslist over de aard van het dienstverband (bijvoorbeeld tijdelijk of detachering);
4. De personeelsadministratie kondigt de advertentie een week voor plaatsing in de media via de Weekinfo aan;
   5. De personeelsfunctionaris plaatst elke vacature op de website van    de school (www.isendoorn.nl)  m et een     doorplaatsing op de websites van cwi: www.werk.n l en www.worddocent.nu.     
6. Na binnenkomst van de sollicitatiebrieven ontvangen alle kandidaten van de personeelsadministratie een bericht v   an ontvangst
7. Elke vacature wordt behandeld door een benoemingscommissie. Deze bestaat uit:
    - twee leden van de directie/leden van managementteam
    - twee leden van de betreffende sectie
8. Indien het een gemengde vacature betreft (voor twee of meer vakken), bestaat de benoemingscommissie uit:
    - twee directieleden/leden van managementteam
    - twee vertegenwoordigers uit de betrokken secties
9. De conrector  is voorzitter van de benoemingscommissie;
10. De personeelsadministratie verzoekt de betrokken sectie(s) opgave te doen van hun vertegenwoordigers in de benoemingscommissie;
11. De leden van de benoemingscommissie ontvangen de wervings- en selectieprocedure en de NVP- sollicitatiecode van de personeelsadministratie;
12. De leden van de benoemingscommissie ontvangen een kopie van de sollicitatiebrieven van de personeelsadministratie. Vervolgens kiest de commissie een aantal brieven uit. Iedere sollicitant ontvangt of een bericht van afwijzing of een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek via de personeelsadministratie.
13. De benoemingscommissie bepaalt op basis van de gestelde criteria welke kandidaten voor een gesprek worden opgeroepen (briefselectie).
14. Directie en sectie voeren afzonderlijk een gesprek met de kandidaten;
15. Na in kennis stelling van   de kandidaat wint de conrector inlichtingen in over de sollicitant;
16. Zo mogelijk wordt in consensus bepaald welke kandidaat het meest geschikt wordt geacht. De directie beslist uiteindelijk;
17. Alle opgeroepen kandidaten ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van aantal kilometers x € 0,19, de personeelsadministratie verzorgt de uitbetaling a.d.h.v. reiskostendeclaratieformulieren;
18. Indien de directie voornemens is een kandidaat met een meervoudige bevoegdheid in een enkelvoudige vacature te benoemen, dan worden de sectieleiders van de betreffende betrokken secties daarvan door de conrector onderwijs op de hoogte gesteld;
19. In principe vindt elke eerste benoeming in tijdelijke dienst (maximaal 1 jaar) plaats, een benoeming in vaste dienst kan een proeftijd van twee maanden hebben;
20. De conrector en de personeelsfunctionaris hebben een arbeidsvoorwaardengesprek met de voorgedragen kandidaat;
21. De conrector brengt de personeelsadministratie op de hoogte van de aanstelling van de nieuwe medewerker;
22. Alle niet benoemde sollicitante n, die opgeroepen zijn ontvangen telefonisch bericht van de voorzitter van de benoemingscommissie waarom de keuze niet op hen is gevallen. De personeelsadministratie bevestigt dit schriftelijk middels een brief;
23. De benoemde kandidaat ontvangt een aanstellingsbrief, waarin baanomvang, functie en inschaling, datum aanstelling en eventueel andere afspraken, ter tekening;
24. De personeelsadministratie maakt in de Weekinfo melding van de nieuwe benoeming.

    
Werving en selectie OOP – overig personeel

1. Vóór de eventuele plaatsing van een advertentie bespreekt de conrector met het hoofd van de betreffende afdeling de omvang en de aard van de vacature en de door de directie opgestelde concept advertentietekst;
2. De directie beslist in welke media de vacature geplaatst wordt, de personeelsfunctionaris verzorgt de plaatsing in de media;
3. De directie beslist over de aard van het dienstverband (bijvoorbeeld tijdelijk of detachering);
4. De personeelsadministratie kondigt de advertentie een week voor plaatsing in de media via de Weekinfo aan;
 5 . De personeelsfunctionaris plaatst elke  vacature op de website van de school  (www.isendoorn.nl)  met een    doorplaatsing op de website s van cwi : www.werk.nl  en   www.worddocent.nu.   
6. Na binnenkomst van de sollicitatiebrieven ontvangen alle kandidaten van de personeelsadministratie een bericht van ontvangst;
7. Elke vacature wordt behandeld door een benoemingscomm issie. Deze bestaat uit:
    - twee leden van de directie/leden van managementteam
    - twee leden van de betreffende afdeling
8. De conrector is voorzitter van de benoemingscommissie;
9. De personeelsadministratie verzoekt de betrokken afdeling opgave te doen van hun vertegenwoordigers in de benoemingscommissie;
10. De leden van de benoemingscommissie ontvangen de wervings- en selectieprocedure en de NVP- sollicitatiecode van de personeelsadministratie;
11. De leden van de benoemingscommissie ontvangen een kopie van de sollicitatiebrieven van de personeelsadministratie. Vervolgens kiest de commissie een aantal brieven uit. Iedere sollicitant ontvangt of een bericht van afwijzing of een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek via de personeelsadministratie;
12. De benoemingscommissie bepaalt op basis van de gestelde criteria welke kandidaten voor een gesprek worden opgeroepen (briefselectie);
13. Directie     en afdeling voeren afzonderlijk een gesprek met de kandidaten;
14. Na in kennis stelling van de kandidaat wint de conrector inlichtingen in over de sollicitant;
15. Zo mogelijk wordt in consensus bepaald welke kandidaat het meest geschikt wordt geacht. De directie beslist uiteindelijk;
16. Alle opgeroepen kandidaten ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van aantal kilometers x € 0,19, de personeelsadministratie verzorgt de uitbetaling a.d.h.v. reiskostendeclaratieformulieren;
17. In principe vindt elke eerste benoeming in tijdelijke dienst (maximaal 1 jaar) plaats, een benoeming in vaste dienst kan een proeftijd van twee maanden hebben;
18. De conrector en de personeelsfunctionaris hebben een arbeidsvoorwaardengesprek met de voorgedragen kandidaat;
19. De conrector brengt de personeelsadministratie op de hoogte van de aanstelling van de nieuwe medewerker;
20. Alle niet benoemde sollicitanten, die opgeroepen zijn ontvangen telefonisch bericht van de voorzitter van de benoemingscommissie waarom de keuze niet op hen is gevallen. De personeelsadministratie bevestigt dit schriftelijk middels een brief;
21. De benoemde kandidaat ontvangt een aanstellingsbrief, waarin baanomvang, functie en inschaling, datum aanstelling en eventueel andere afspraken, ter tekening;
22. De personeelsadministratie maakt in de Weekinfo melding van de nieuwe benoeming.

Klik hier voor de brochure van het NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Ontwikkeling)